JaTi
Jaromír Tisar – služby spojené s odečty tepla – tel. 603 921 637
WP Remix

Měřidla

Cílem měření je stanovit poměr spotřeby tepla (respektive nákladů na ně) v měřené (zpravidla) bytové jednotce k celkovému množství tepla, dodaného do celého objektu. Proto se také o poměrových rozdělovačích topných nákladů (RTN). Měřidlo samo o sobě neměří množství tepla, vyzářené radiátorem, ale pouze teplotu jeho povrchu za čas. K přepočtu na tepelný výkon je nutno zohlednit typ a velikost radiátoru. Vývoj šel od odparových měřidel až k dnešním elektronickým. V současnosti již existují měřidla s dálkovým přenosem dat, kdy při odečtu stačí projít chodbou a není nutná návštěva jednotlivých bytů.

RTN-02 (Metra Šumperk)

Indikátor RTN 02 pracuje na odpařovacím principu. Na základní desku upevněnou pomocí montážního materiálu na otopné těleso se nasadí sestava krytu s odzátkovanou ampulí a zajistí plombou. Během měřeného období se kapalina odpařuje v závislosti na teplotě a trvání účinku tepla. Vykázaná hodnota poklesu stavu hladiny od nulového bodu stupnice je základem pro vyhodnocení spotřebované hodnoty tepla. Po uplynutí každého měřeného období, zpravidla 12 měsíců, je rozdělovač odplombován, ampule se po odečtení zazátkuje a přemístí a na uvolněné místo se vloží nová odzátkovaná ampule. Odečítá se vizuálně.

RTN-E92 (VUSTE ENVIS)

Poměrový rozdělovač topných nákladů RTN-E92 pracuje na principu odpařování kapaliny v závislosti na tepelném vyzařování radiátorů. Základem RTN–E 92 je tepelný můstkek ze slitiny hliníku, upevněný na topném tělesu. Jím se přenáší vyzařované teplo na ampulku s netoxickou, zdravotně nezávadnou kapalinou, která se odpařuje úměrně teplotě tělesa a době dodávky tepla. Množství odpařené kapaliny za topné období je hlavní složkou početního zpracování nákladů za dodané teplo a vyúčtování pro jednotlivé nájemníky. Odečtená ampule zůstává v RTN–E 92 uschována 1 rok pro možnost kontroly při reklamaci a na její místo je vložena nová s odlišnou barvou kapaliny. RTN je zajištěn plombou proti neoprávněné manipulaci. Odečítá se vizuálně.

WHE 30 (Siemens)

Poměrový rozdělovač topných nákladů WHE 30 ( E.RTN) je elektronický indikátor topných nákladů pracující na principu vyhodnocování spotřeb snímáním povrchové teploty tělesa a převodem na jednotkové číslo. V přístoji není naprogramován žádný výkon ani koeficienty, což usnadňuje jeho použití při změně otopného tělesa.Základem je tepelný můstek, což ze slitiny hliníku, upevněný na topné těleso. Jím se přenáší vyzařované teplo na čidlo, které přenáší údaje úměrně teplotě tělesa a době dodávky tepla. Po uplynutí zadané sezony (zpravidla k 31.12.) se roční spotřeba automaticky zaznamená do paměti přístroje a zároveň dojde k vynulování aktuální hodnoty. Celoroční náměr zůstává v WHE 30 uschován 1 rok pro možnost kontroly při reklamaci. WHE 30 je zajištěn plombou proti neoprávněné manipulaci. Výrobce garantuje životnost baterie sedm let.

WHE 502 (Siemens)

Jedná se o nástupce osvědčené řady WHE 30. Pracuje na principu dvoučidlovém vyhodnocování spotřeb. Výhodou je totožný tepelný můstek jako u typu WHE 30, což umožňuje jeho snadnou záměnu. Tepelným můstkem se přenáší vyzařované teplo na čidlo, které přenáší údaje úměrně teplotě tělesa a době dodávky tepla. Po uplynutí zadané sezony (zpravidla k 31.12.) se roční spotřeba automaticky zaznamená do paměti přístroje a zároveň dojde k vynulování aktuální hodnoty. Celoroční náměr zůstává v WHE 502 uschován 1 rok pro možnost kontroly při reklamaci. WHE 502 je zajištěn jak mechanickou tak elektronickou plombou proti neoprávněné manipulaci. Při pokusu o demontáž přístroje se na displeji objeví hlášení " OPEN" , které lze odblokovat pouze za pomocí příslušného programu. Výrobce garantuje životnost baterie sedm let.

System Technik

Twin-tech

Pro tento přístroj je charakteristický mikroprocesor, který je naprogramován individuálně pro každý radiátor a dvoučidlový systém zabezpečující vysokou přesnost měření. Vysoce citlivý dvojčidlový systém měří teplotu radiátoru a teplotu v místnosti. Mikročip zpracovává tyto hodnoty na základě předem naprogramovaných dat o výkonu radiátoru a poloze místnosti v domě. Tento systém se velmi dobře osvědčuje v případech radiátorů s nízkou teplotou. Mikroelektronika má mnohé přednosti oproti jiným podobným přístrojům – je přesnější, rychlejší a díky optohlavě také bezpečnější řešení vzhledem k možné manipulaci s daty.

E-ITN 10.7 (Metra Šumperk)

Přístroj E-ITN 10.7 je dvousnímačový indikátor určený pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými tělesy především v bytových a nájemních domech. Koncepce se dvěma snímači umožňuje vyšší přesnost meření. Doporučenou oblastí instalace jsou budovy s dvoutrubkovou otopnou soustavou a budovy s jednotrubkovou horizontální nebo vertikální otopnou soustavou. Tento přístroj navazuje svojí konstrukcí na E-ITN 10.5 a kromě odečtu hodnot z displeje je rozšířen o možnost odečtu přes infra rozhraní. Výhodou je vyloučení chyb způsobených lidským faktorem při odečtu z displeje.

E-ITN 30.XX (Metra Šumperk)

Přístroj E-ITN 30.xx je určen pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými tělesy. Doporučená oblast instalace – na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35°C nebo 55°C (dle typu E-ITN) a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 90°C. Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu. Na rozdíl od jiných systémů není potřebná instalace a konfigurace přijímacích jednotek umístěných obvykle na chodbě domu. Odečet naměřených dat je prováděn přímo pracovníkem rozúčtovací firmy s pomocí mobilní přijímací jednotky přede dveřmi bytu.